Jak informuje Wójt Gminy Piotr Tyrlik zmiany planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka oraz Żabnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  sporządzane są podstawie Uchwał:

NrXXI/211/2017z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cięcina,
Nr XXI/212/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisiec,
Nr XXI/213/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Węgierska Górka

Nr XXI/214/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żabnica,

które odbędzie się  w dniach od 7 stycznia do 5 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Węgierska Górka, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka w godzinach pracy urzędu.

Plany jw. zostaną wyłożenie do publicznego wglądu oraz będzie  możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów  tych zmian. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się 29 stycznia 2019 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Węgierska Górka

Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: http://bip.wegierska-gorka.pl/

Zgodnie z art. 18 ust. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu wyłożonych do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Węgierska Górka, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2019 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Węgierska Górka.

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS. - mówi Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie j.w.

źródło: Gmina Węgierska Górka na podstawie art. 17pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1945), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

Udostępnij Drukuj E-mail