"W piątek 23 listopada 2018 zakończyłem pracę (misję) Wójta Gminy Rajcza. Dziękuję wszystkim, których spotkałem, w czasie pełnienia funkcji Wójta Gminy Rajcza. Bez wsparcia, pomocy, życzliwości wielu z Was nie dałbym rady. Spotykałem na swej drodze wielu: wspaniałych, mądrych, życzliwych, uczynnych ludzi - z którymi i dla których praca ta dawała wiele satysfakcji i radości z: realizacji kolejnej inwestycji, udanych uroczystości, dobrze wykonanego zadania, rozwiązania kolejnego problemu.
Wiele się w Naszej Gminie zmieniło w ostatnich latach, myślę ze zostawiam ją dużo piękniejszą i lepszą niż na początku moich kadencji. Życzę Wójtowi elektowi, nowym Radnym Gminy Rajcza - aby należycie dbali o Naszą Małą Ojczyznę, mądrze rządzili, efektywnie pracowali i spełnili wszystkie obietnice wyborcze. O tym, co obecnie się realizuje, o ważniejszych zadaniach i problemach do rozwiązania poinformowałem nasze nowe władze niniejszą informacją i dzielę się nią również z Państwem." - podsumowuje Kazimierz Fujak Wójt Gminy Rajcza w kadencjach 2011-2018 

Informacja o ważniejszych inwestycjach, zdaniach dla Wójta Elekta oraz nowej Rady Gminy Rajcza.


1. Projekty z udziałem środków Euroregionu prowadzi: Kierownik Referatu Adam Miesiączek i Kierownik RBGK.

2. Projekt „Cyfrowe abc na pograniczu”.

Umowa przygotowana do podpisana i ewentualnej realizacji. Projekt przygotowany w całości przez fundację „Ganpahar”. Wartość projektu ok. 150 tys. zł. Obejmuje koszty przeszkolenia ok. 290 osób w różnym wieku w zakresie cyfryzacji i komputeryzacji, zakup 20 komputerów, koszty wynajmu sal itp. Projekt w całości finansowany z środków zewnętrznych.  Decyzja do podjęcia przez Wójta Gminy i Radę Gminy. Warunki podpisania umowy przekazano również Annie Kocoń.

3. Złożono wniosek do ŚlUM o zwrot kwoty dofinansowania średniego samochodu strażackiego dla OSP Rajcza.

Trwa korespondencja z UM. Sprawę wspiera biuro TechMaster.  Oczekiwana kwota zwrotu ok. 300 tys. zł.

4. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Rajcza.

- Odcinek 1 (granica z Gminą Milówka - Most u Szewczyka),
- Odcinek 2 (Rajcza Dolana Most u Szewczyka – Most w kier. stacji)
- Odcinek 3 (Most powiatowy do stacji PKP – park w Rajczy)
- Odcinek 4 (Ośrodek Brzeszcze Rycerka Dolna – Rycerka Górna)

Wszystkie powyższe odcinki zakończone. Wartość robót budowlanych: 2 mln 50 tys. zł Protokoły odbioru robót wystawione. Trwają procedury rozliczania wniosków. Mamy problem z rozliczaniem projektu.

- Odcinek VI - Rycerka Górna Suławy - Sól (studnie solankowe). Zadanie zakończone, rozliczone z Wykonawcą. Kwota ok. 550 tys. zł. Protokół odbioru z dnia 27.06.2018 roku.

Trwa proces rozliczania budowy i złożonego wniosku.

5. Realizacja programu termomodernizacji gminnych obiektów komunalnych.

Dokumentacja jest przygotowana. Umowę na realizację projektu z Urzędem Marszałkowskim - Gmina Rajcza podpisała. Realizacja przewidywana jest następująco:
- termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy – trwa, przewidywany koszt 700. tys. zł, termin zakończenia według umowy z wykonawcą to 30 czerwca 2019 r.
- termomodernizacja budynku GOKiS w Rajczy, koszt ok. 240 tys. zł. Termin realizacji 2019 rok.
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rycerce Dolnej, szacowany koszt 720 tys. termin realizacji 2019 rok.
- termomodernizacja budynku komunalnego w Rajczy Dolnej, szacowany koszt 500 tys. zł przewidywany termin realizacji 2020 rok.
- termomodernizacja budynku Przedszkola w Soli, szacowany koszt 150 tys. przewidywany termin realizacji 2020 rok.
Całkowita wartość termomodernizacji pięciu obiektów ma wynieść 2 235 313,67 zł

6. Remont i doposażenie GOKiS.

Inwestycja w trakcie realizacji, polegająca na remoncie sceny, widowni z balkonem, malowanie sali głównej, remoncie toalet i korytarza na parterze. Całkowity koszt zadania 180 tys. zł. Wartość robót remontowych wynosi 119 tys. zł, wartość sprzętu audio 62 tys. zł. Termin zakończenia 22.12.2018. Zadanie dofinansowane w wys. 121 tys. zł z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


7. Usuwanie skutków powodzi:

- Przebudowa drogi Do Długosów nr 642 121 S w Soli. Kwota 97 tys. zł.
- Przebudowa drogi Do Kuchejdy nr 642 030 S w Rajczy. kwota 171 tys. zł.
- Przebudowa drogi Kolonia za wodą koło Helenki nr 642 111 S, kwota 142 tys. zł.
Wszystkie powyższe zadania zakończono, faktury zapłacono, przygotowano do rozliczenia, czekamy na podpisanie umowy i zwrot środków z promesy (dofinansowanie to 80% kosztów kwalifikowanych).


8. Budowa chodnika na ul. Ujsolskiej i umocnień potoku Rycerka u Janotów.

Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Żywcu. Wartość zadania ponad 1 mln 900 tys. zł. Gmina Rajcza partycypuje w kosztach w wysokości w wysokości 151,4 tys.zł (oszczędności z zimowego utrzymania dróg powiatowych). Planowany termin zakończenia 20.12.2018. W ramach tego zadania Wykonawca robót dokona również umocnienia prawego brzegu potoku w rejonie Janotów.


9. Zostało podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowy w Żywcu na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr. 1447 S Rajcza –Sól- Zwardoń” o długości 560 mb. od km 0+ 980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna (skład węgla w Rycerce do skrzyżowania z drogą na Rycerkę Górną). Gmina Rajcza złożyła wniosek do PROW na dofinansowanie tego zadania. Czekamy na rozstrzygnięcie.


10. „Rajcza bez smogu jeszcze tej zimy”.

Program jest przyjęty, działania rozpoczęte, zakupiono sorbent dla obiektów komunalnych, wysłano pismo - prośbę do Prezesa NFOŚiGW ws. wsparcia finansowania programu. Potrzebna jest jasna deklaracja nowych władz. Podjęcie stosownych decyzji i ewentualnych działań.

11. Wymiana kotła w budynku komunalnym w Soli.

Cena Kotła to 25 900 zł. Jest on wyposażony w palenisko automatyczne, w którym można spalać węgiel kamienny w sortymentach: miał, groszek, ekogroszek, pelet, zrębki, itd.. Po skomponowaniu opału z Sorbentem ER1 palące się złoże nie powinno ulegać spiekaniu. Redukowane winne być szkodliwe emisje: SO2, NOx, metali ciężkich (w tym rtęci Hg), benzopirenów smolistych oraz dioksyn i furanów. Kocioł winien być wyposażony w elektrofiltr. Ma służyć jako modelowy do dalszych badań poprawności procesów spalania i certyfikacji.


12. Adaptacja kotłowni i montaż kotła klasy ECODESIGN, wg. Normy EN303-5 w Szkole Podstawowej w Rycerce Dolnej.

W następstwie zużycia dotychczasowego kotła CO - dostarczono nowy kocioł wraz z jego montażem, adaptacją i przeróbką instalacji CO i spalin.  Jest to jeden z pierwszych kotłów powyżej 50 kW w kraju, który posiada Świadectwo 10/2018. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe”  wydane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu nr 11/2018. Kocioł po zamontowaniu na nim elektrofiltru, wykonaniu przeróbek i wymaganych badań winien spełniać również wymagania stawiane kotłom przez UE po 2028 roku.

Wskazanym jest powołanie „Laboratorium przemysłowego” przez Gminę Rajcza lub ZMGDE celem uzyskania certyfikatów dla kotłów, które mogłyby być użytkowane również po 2028 roku. W naszej Gminie jest teraz potrzeba wymiany kilku.

13. Realizacja zadania OSA w Soli Kiczorze.

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano ogrodzenie terenu, zrealizowano część sportową polegającą na montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, w trakcie realizacji montaż części rekreacyjnej. Całkowity koszt zadania 76,7 tys. zł. Dofinansowanie 50 %.
Termin zakończenia 30.11.2018r.

14. Akcja zbierania eternitu z terenu Gminy Rajcza w 2018 roku.

Co roku organizujemy zbiórkę eternitu. W tym roku zebrano 133,7 ton z 60 budynków. (9 osób zrezygnowało). Oczekujemy na refundacje ok. 46 tys. zł.

15. Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Rajcza.

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rajcza został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 23 października 2018r. do 23 listopada 2018r. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbyła się w dniu 15 listopada 2018r. Uwagi do projektu Studium można składać do dnia 17 grudnia 2018r. do Wójta Gminy Rajcza

16. Wnioski w Sądzie o zasiedzenia dróg:

- „Droga za stacją PKP” – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Żywcu 23-11-2018 r.
- „Droga na Pichuty w Rajczy” wniosek został złożony. Pani Mecenas wnosi poprawki.

17. Uporządkowanie nazw ulic w Rajczy.

Do końca października trwały konsultacje społeczne. Złożono ok. 20 ankiet oraz odbyło się jedno spotkanie z mieszkańcami Rajczy Dolnej. Wcześniej złożone zostały propozycje nazw ulic przez trzech mieszkańców Rajczy. Aktualnie trwają rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Żywcu (Wydział Komunikacji) odnośnie nazewnictwa dróg powiatowych oraz z firmą geodezyjną odnośnie sporządzenia szczegółowych map stanowiących załącznik do uchwał Rady Gminy Rajcza.

18. Drobne zadania, które zrealizowano w ostatnim czasie:

- Fundusz Sołecki Rycerka Górna - remont cząstkowy drogi na Radecki, wykonanie zatoczki autobusowej koło kościoła koszt 38, 8 tys. zł.
- Wymiana załamanego przepustu na drodze powiatowej w Zwardoniu na długości 26 metrów koszt 8 490 zł – zapłata w ramach zimowego utrzymania dróg na sezon 2018/2019.

19. Inwestycje, projekty które należałoby nadal prowadzić i ewentualnie realizować:

- studnia solankowa w Rajczy k/przedszkola
- wzmocnienie wodociągu w Rajczy, modernizacja ujęcia wody.
- studnia wody pitnej „na Complu” – zapas dla Rajczy i obiektu byłego Gimnazjum.
- studnia dla ujęcia wody w Zwardoniu – potrzebna modernizacja.

20. Dokumentacje jakie są przygotowane, wykonane – do dalszych przemyśleń.

- budowa ścieżki rowerowej „Janoci”
- koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rajczy o Przedszkole
- inwentaryzacja przyrodnicza w dorzeczu Soły
- koncepcja mostu-kładki park-Janoci
- projekt inhalatorni w Rajczy (do projektu UE)
- projekt ścieżki Radecki – Ożna - Zwardoń (do projektu UE)
Materiały do w/w zadań znajdują się w RBGK.

21. Sprawy z ZMGE:

- wypowiedzenie umowy na odbiór ścieków z dniem 30 marca 2019 roku
- wypowiedzenie umowy na odbiór ścieków dowożonych
– oba te w/w problemy winien rozstrzygnąć ZMGE, gdyż jemu powierzyliśmy zadanie gospodarki ściekami

22. Budowa nowej kanalizacji prowadzi ZMGDE:

- w Zwardoń Bór, Rycerka obok Krepolu, Rycerka Kolonia za rzeką
- uszczelnianie istniejącej kanalizacji
- oba te zadania są w budżecie i WPF Gminy. "ZMGE prowadzi kolejny przetarg na ich realizację – według mnie celowość wątpliwa, lecz taki wniosek został złożony do NFOŚiGW. Ja uważam, że lepiej zbudować punkty zlewne (?!) - temat do decyzji Wójta i Rady Gminy Rajcza. Wszystkie sprawy związane z wykonywaniem obowiązków Wójta Gminy przekazywałem Radnym na bieżąco w informacjach o pracy Wójta na każdej sesji Rady Gminy Rajcza." - podkreśla Kazimierz Fujak Wójt Gminy w kadencjach 2011 do 2018.


Sprawozdanie z działalności Gminy Rajcza jej Organów i Jednostek Organizacyjnych w kadencji 2014 – 2018 można przeczytać pod linkiem tutaj (stan na wrzesień 2018)

 


źródło: Stan na dzień 21.11.2018 Kazimierz Fujak Wójt Gminy w kadencjach 2011 do 2018.

Udostępnij Drukuj E-mail