Na terenie Powiatu Żywieckiego od 16 listopada 2017 r. tj. od dnia podpisania umowy trwa realizacja projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1 wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – część I.

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy powiatami bielskim, cieszyńskim, żywieckim, miastem Bielsko-Biała, miastem Cieszyn, miastem Czechowice -Dziedzice oraz Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Liderem projektu jest Powiat bielski. Wykonawcą prac geodezyjnych wyłonionym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych jest konsorcjum firm:

Lider konsorcjum – IGEKA – Usługi geodezyjne i informatyczne Daniel Jasiurkowski z/s Stary Sącz,
Członek konsorcjum – Przedsiębiorstwo Geodezyjno-kartograficzne Vertical Sp. Z o.o. z/s w Żorach,
Członek konsorcjum – Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch, Sławomir Zając z/s w Krakowie.
Część prac będzie powierzona podwykonawcom.


Wartość umowy to ponad 12 mln złotych. Efektem prac związanych z realizacją projektu będzie podniesie jakości danych ewidencji gruntów i budynków jak również mapy zasadniczej oraz cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego Powiat Żywiecki. Prace są prowadzone min. z wykorzystaniem technologii pomiarowych na zdjęciach lotniczych. Opracowane w wyniku prac geodezyjnych dane będą udostępniane zainteresowanym, urzędnikom, inwestorom i geodetom za pośrednictwem e-usług, które równolegle będą wdrażane w Starostwie. Zakończenie projektu planowane jest na listopad 2019 r.

Starosta Żywiecki w zakresie geodezji i kartografii wykonuje zadania rządowe, które wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne /t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2101 ze zm/. W zakresie ewidencji gruntów i budynków zadania te zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków /t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1034 ze zm./

Cytowane przepisy nakładają na Starostów min. obowiązek przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów /art.24a ustawy/. Jest to postępowanie administracyjne mające na celu dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do standardów wynikających z rozporządzenia, w szczególności utworzenia dla poszczególnych obrębów cyfrowej mapy ewidencyjnej, uzupełnienie rejestru gruntów o dane dotyczące budynków.

W Powiecie Żywieckim w latach poprzednich była przeprowadzana modernizacja operatu ewidencyjnego dla części obrębów. Zgodnie z rozporządzeniem w/s ewidencji gruntów i budynków starosta po 10 latach może przeprowadzić dla takich obrębów aktualizację danych ewidencyjnych w trybie modernizacji. Natomiast dla pozostałych obrębów procedura ta jest sukcesywnie przeprowadzana w zależności od posiadanych środków finansowych. Po zakończeniu, trwającego obecnie projektu, 70 % obrębów Powiatu Żywieckiego będzie miało zmodernizowaną ewidencję gruntów i budynków.

Obecnie pracami tymi będą objęte następujące obręby:

Tresna w Gminie Czernichów,
Pewel Wielka, Sopotnia Mała i Sopotnia Wielka w Gminie Jeleśnia,
Łękawica i Łysina w Gminie Łękawica,
Lipowa, Ostre, Sienna, Słotwina, Twardorzeczka i Leśna w Gminie Lipowa,
Brzuśnik, Bystra i Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz,
Koszarawa w Gminie Koszarawa,
Milówka, Nieledwia, Laliki i Kamesznica w Gminie Milówka,
Pewel Ślemieńska, Rychwałdek, Świnna, Trzebinia i Przyłęków w Gminie Świnna,
Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica w Gminie Węgierska Górka,
Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze i Bierna w Gminie Łodygowice,
Moszczanica, Oczków, Oczków ad Żywiec, Pietrzykowice ad Żywiec /Podlesie/ i Zadziele ad Moszczanica w Gminie Żywiec.


Wykonawcy prac geodezyjnych zlecanych przez Starostę jak i wykonywanych na zlecenie osób prywatnych czy instytucji, zgodnie z art.13 Prawa geodezyjnego mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych. Uprawnia ich do tego zgłoszenie zleconej pracy geodezyjnej właściwemu miejscowo staroście. W przypadku prac geodezyjnych wykonywanych w ramach projektu Wykonawcy prac posiadają kopie tych zgłoszeń, identyfikatory ze zdjęciem i stosowne upoważnienia.

W wyniku prac modernizacyjnych zostanie opracowany projekt operatu opisowo-kartograficznego. Z danymi zawartymi w tym projekcie, zanim staną się obowiązującą ewidencją gruntów i budynków, zainteresowani właściciele będą mogli się zapoznać podczas wyłożenia projektu do wglądu na okres 15 dni roboczych oraz zgłosić do tych danych, uwagi i zastrzeżenia. Wyłożenia o których mowa rozpoczną się w drugiej połowie 2019 r. Zostaną poprzedzone szeroką kampanią informacyjną, tak aby każdy zainteresowany mógł z opracowanymi danymi się zapoznać.  

źródło: zywiec.powiat

Udostępnij Drukuj E-mail